logo GeoPomerania

Działalność antropogeniczna prowadzona w obszarze zlewni rzecznych odzwierciedla się w stanie jakości wód powierzchniowych. Główne zagrożenia jakości wód związane są zarówno z zapotrzebowaniem na wodę i tym samym nadmiernym poborem wód na cele bytowe i gospodarcze oraz z odprowadzaniem zanieczyszczeń powstających w wyniku działalności człowieka. Pod względem sposobu wprowadzania ładunku zanieczyszczeń do wód, wyróżnia się źródła punktowe i obszarowe, jak również depozycję zanieczyszczeń z atmosfery.

 Na poziomie województwa zachodniopomorskiego informacje o wielkości emisji zanieczyszczeń do wód, gromadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, pochodzą :

  • z danych gromadzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki w Szczecinie i Poznaniu,
  • z danych gromadzonych w ramach działalności kontrolnej Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie,
  • z ewidencji emisji, która jest opracowana na podstawie sprawozdań przekazanych przez użytkowników środowiska Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Istotnym źródłem informacji o emisjach zanieczyszczeń obszarowych do wód są systemy statystyki publicznej (sposób użytkowania powierzchni ziemi, uprawy rolnych, nawożenie i hodowla zwierząt, ilość mieszkańców korzystających z kanalizacji itd.) oraz informacje pochodzące z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informacje o emisjach do wód dostępne są w raportach o stanie środowiska.