logo GeoPomerania

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja punktowa (energetyka zawodowa, przemysłowa oraz procesy produkcyjne), emisja z sektora bytowego (powierzchniowa) oraz emisja komunikacyjna (liniowa).

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na potrzeby opracowywania rocznych ocen jakości powietrza corocznie dokonuje aktualizacji inwentaryzacji emisji punktowej, liniowej i powierzchniowej z uwzględnieniem dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu ogółem, tlenku węgla, benzenu i ołowiu, a także benzo(a)pirenu oraz metali ciężkich (As, Cd, Ni). Inwentaryzacji emisji dokonuje się kierując się „Wskazówkami do wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” (Warszawa 2003), w oparciu o informacje pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane:

  • z ewidencji emisji, która jest opracowana na podstawie sprawozdań przekazanych przez użytkowników środowiska Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska (głównie emisja punktowa),

  • z zakładów energetyki cieplnej z miast powiatowych województwa, planów (bądź założeń do planów) zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (głównie emisja powierzchniowa),

  • z pomiarów natężenia ruchu samochodowego prowadzonych na drogach krajowych (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) i na drogach powiatowych (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), danych nadesłanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, a także przez zarządy dróg powiatowych w województwie (emisja liniowa),

  • o emisji napływowej z terenów przygranicznych Niemiec (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia).

Informacje o emisjach do powietrza dostępne są w raportach o stanie środowiska.