Pola elektromagnetyczne (PEM) towarzyszą nam wszędzie, niemal w każdej dziedzinie życia. W obecnych czasach nie ma osoby, która normalnie funkcjonowałaby bez prądu elektrycznego, radia, komputerów, internetu czy też telefonu komórkowego. W naszym otoczeniu wyróżnić można dwa rodzaje źródeł promieniowania elektromagnetycznego: naturalne (kosmos – promieniowanie kosmiczne, słońce – światło, „wiatr słoneczny” i złoża pierwiastków promieniotwórczych) oraz sztuczne.

Do istotnych źródeł wytwarzających sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczyć można:

  • obiekty elektroenergetyczne takie jak stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej) oraz elektrownie,

  • obiekty radiokomunikacyjne czyli stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej,

  • obiekty radiolokacyjne (wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

  • terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

  • miejsc dostępnych dla ludności.

Rejestr ten dostępny jest na stronie WIOŚ.

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Poś) nakłada obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych na prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Pomiary należy przeprowadzić bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia. Art. 76 ustawy Poś nakłada na inwestora również obowiązek poinformowania, na 30 dni przed terminem oddania do użytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytku obiektu będącego źródłem promieniowania elektromagnetycznego.

Informacje na temat źródeł PEM znajdują się w raportach o stanie środowiska.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!