Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego ich składowania. Stwarzają one potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska (wód, powietrza, gleb).

Na terenie województwa zachodniopomorskiego podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich deponowanie na składowiskach. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie województwa na przestrzeni wielolecia podlegała niewielkim wahaniom. Obserwowany w ostatnich latach wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych może wiązać się z uszczelnieniem systemu zbierania odpadów komunalnych (m.in. konieczność umów na wywóz tych odpadów), a także ze wzrostem konsumpcji. W sposób selektywny zbierana była nieznaczna część odpadów komunalnych (ok. 10%).

Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym stanowią dominujący strumień odpadów wytwarzanych w województwie. W 2012 roku wytworzono około 6 mln Mg odpadów, wśród których około 90% stanowiły odpady przemysłowe. Odpady wytwarzane są głównie przez przemysł chemiczny, energetyczny, drzewny, gospodarkę komunalną, a także przemysł rolno-spożywczy.

Ilość odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie województwa na przestrzeni lat podlegała znacznym wahaniom, które związane były głównie z wahaniami wielkości produkcji największego zakładu, tj. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wytwórcy dominujących dwóch rodzajów odpadów: fosfogipsów oraz roztworów i szlamów pochodzących z regeneracji wymienników jonitowych.

Analiza sposobu gospodarowania odpadami przemysłowymi w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 oraz w latach poprzednich wskazuje na dość niski stopień ich wykorzystania (34,47% w 2012 r.). Unieszkodliwianiu (poza składowaniem) poddanych zostało 20,89% odpadów, natomiast największa masa odpadów – 42,95% została skierowana do unieszkodliwienia na składowiskach.

Ważnym kierunkiem działań w gospodarce odpadami w województwie w ostatnich latach było tworzenie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami, obejmujących zarówno segregację odpadów, jak też ich dalszą przeróbkę. Istotnym elementem prowadzącym do poprawy gospodarki odpadami było zamknięcie instalacji, których nie udało się dostosować do wymogów prawa. W latach 2004-2012 zamknięto 12 instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, jedną instalację termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przemysłowych oraz 37 składowisk odpadów. W użytkowaniu pozostają: 3 instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (1 jest w trakcie modernizacji), 1 instalacja termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz 6 składowisk przemysłowych i 25 składowisk komunalnych, wśród których jeszcze kilka nie spełnia wymogów prawa. Są one przygotowywane do zamknięcia lub są modernizowane.

 

Informacje o stanie gospodarki odpadami dostępne są w raportach o stanie środowiska.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!