Hałas stanowi jedno z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Decydujący wpływ na klimat akustyczny środowiska ma wciąż rosnąca liczba pojazdów na drogach. Powoduje to coraz większą emisję hałasu komunikacyjnego, tym samym komfort życia w miastach stale się pogarsza. Rośnie wrażliwość społeczeństwa na uciążliwości hałasu przemysłowego.

 

Ewidencja źródeł hałasu wykonywana jest w oparciu o pomiary monitoringowe, pomiary kontrolne oraz o dane otrzymane od innych jednostek, w szczególności wykonujących mapy akustyczne. Pozyskane informacje gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych i przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi długookresowe pomiary hałasu drogowego w wytypowanych punktach monitoringowych. Pomiary poziomu emisji hałasu wykonywane są przy pomocy stacji automatycznych monitorowania hałasu, przy równoczesnym pomiarze warunków meteorologicznych oraz pomiarze struktury i natężenia ruchu komunikacyjnego. Jako dane pomocnicze rejestrowe są także obrazy wideo i sygnały audio z kamery przemysłowej.

 

Podczas pomiarów natężenia ruchu rejestrowane są pojazdy z podziałem na poszczególne kategorie: pojazdy lekkie i ciężkie. Wyniki pomiarów strumienia ruchu drogowego dla poszczególnych pór doby w punktach pomiarowych dostępne są w raportach o stanie środowiska.

 

W cyklach pięcioletnich, prowadzone są pomiary parametrów i charakterystyk ruchu, w tym Średniego Dobowego Ruchu w roku (SDR) w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu na:

  • drogach krajowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,

  • drogach wojewódzkich przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Wyniki średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR) na drogach krajowych znajdują się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast na drogach wojewódzkich na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!