logo GeoPomerania

Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska wskazują na konieczność włączenia do jego zasobów informacyjnych danych o rodzajach i ilości substancji i energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi oraz informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 

Stanowią one istotny zbiór informacji o presjach wywieranych na środowisko przyrodnicze (wpływających na jego stan), a dane zasilające ten zbiór pochodzą głównie z systemów ewidencji prowadzonych w ramach obowiązków wykonywanych z mocy prawa przez różne instytucje lub podmioty gospodarcze. Dotyczy to głównie punktowych źródeł emisji.

 

Zbiór informacji o presjach jest zasilany danymi o emisjach pochodzącymi od podmiotów gospodarczych, które zgodnie z art. 149 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) są zobligowane do przekazywania informacji o emisjach Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 

Często potrzebne są informacje o emisjach innych niż punktowe, szczególnie gdy stanowią istotne źródło zanieczyszczeń środowiska. Wówczas dane potrzebne do jej szacowania pozyskiwane są z systemów wielu różnych instytucji, w tym z systemów statystyki publicznej.

 

Pozyskiwane informacje są weryfikowane, gromadzone i wykorzystywane przede wszystkim do:

  • analizy stanu i trendów zanieczyszczeń poszczególnych komponentów środowiska,
  • rozwijania metod obliczeniowych i innych metod uzupełniających w systemie oceny i prognoz jakości poszczególnych komponentów środowiska,
  • weryfikacji i rozwoju programów i sieci pomiarowych,
  • wspomagania prac dotyczących strategii i programów ochrony poszczególnych elementów środowiska oraz oceny skuteczności działań w zakresie ochrony środowiska na różnych szczeblach podziału administarcyjnego.