logo GeoPomerania

System GEOPOMERANIA, utworzony w ramach Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, to nowoczesne narzędzie informatyczne wspomagające monitoring oraz ocenę stanu i zagrożeń środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego ma za zadanie wspomóc  zarządzanie planowanymi i realizowanymi zadaniami statutowymi WIOŚ w Szczecinie.

Do głównych zadań WIOŚ należy monitoring i ocena stanu środowiska oraz kontrola przestrzegania prawa przez użytkowników środowiska. Informacje wytwarzane i zbierane w tym celu powinny być wizualizowane w połączeniu z informacją o terenie, aby umożliwić zintegrowaną ocenę stanu środowiska z uwzględnieniem jego zagrożeń.

Dzięki realizacji Projektu utworzony został system informacji geograficznej wspomagający monitoring stanu i zagrożeń środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez integrację zasobów danych przestrzennych WIOŚ w Szczecinie w celu wykorzystywania ich przez pracowników odpowiedzialnych za analizowanie i prognozowanie zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami.

Podstawowym celem Projektu jest wzmocnienie infrastruktury informacyjnej, usprawnienie systemu wytwarzania oraz udostępniania danych na potrzeby zrównoważonego gospodarowania wodami, zarządzania jakością powietrza i hałasem w środowisku oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Utworzony geoportal pozwala na prezentację informacji o stanie środowiska dla społeczeństwa.