logo GeoPomerania

„Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, jest Projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Całkowite wydatki Projektu wynoszą:

1 228 813,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych),

w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.