Sieć monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych  na lata 2013-2015 tworzy łącznie 19 stanowisk  zlokalizowanych na 4 jednolitych częściach wód przejściowych i 3 jednolitych częściach wód przybrzeżnych. Sieć pomiarowa obejmuje punkty pomiarowe monitoringu operacyjnego. Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015” p. 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód w latach 2013-2015 realizowany jest monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych i badawczy.

Ocena stanu jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych jest wykonywana corocznie w roku następującym po rocznym cyklu pomiarowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W roku 2013 sporządzone zostało zbiorcze zestawienie oceny stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych objętych monitoringiem w latach 2010-2012.