logo GeoPomerania

Sieć monitoringu rzek na lata 2013-2015 tworzy 121 punktów pomiarowo-kontrolnych (punkty reprezentatywne, punkty monitorowania obszarów chronionych i punkty monitoringu badawczego) zlokalizowanych w 115 JCWP rzecznych. Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015” p. 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód w latach 2013-2015 realizowany jest monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych i badawczy.

Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem jest wykonywana corocznie w roku następującym po rocznym cyklu pomiarowym. 

W roku 2013 sporządzone zostało zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych badanych w latach 2010-2012, przy czym wyniki z lat 2010 i 2011 uwzględniono w ocenie, w drodze dziedziczenia. Dziedziczenie wyników oceny jest pojęciem nowym, które dotychczas nie miało miejsca w procedurze wykonywania oceny stanu JCWP. Przez to pojęcie należy rozumieć przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte monitoringiem. Dziedziczenie oceny jest więc procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji państwowego monitoringu środowiska w zakresie wód powierzchniowych.

Ocena JCWP niemonitorowanych została wykonana przez IMGW z wykorzystaniem autorskiej metodyki polegającej na ekstrapolacji ocen z JCWP monitorowanych na niemonitorowane (dokonano przeniesienia wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz ogólnego stanu wód z podobnej w pełni monitorowanej i ocenionej jednolitej części wód).

W przypadku części wód, w których dokonano częściowej oceny, np. tylko stanu/potencjału ekologicznego, lub tylko stanu chemicznego, dokonano przeniesienia jedynie brakujących ocen.