Monitoring osadów rzek i jezior

Monitoring osadów rzek i jezior wykonywany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest analiza długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji, a także kontrola stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych akumulowanych w osadach.

Badania jakości osadów prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Badania wód realizowane są w oparciu o wieloletnie programy  monitoringu środowiska. Aktualnie podstawą prowadzenia badań jest „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015”.

Szersze informacje na temat monitoringu osadów rzek i jezior oraz wykonanych ocen jakości osadów można uzyskać na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie