Monitoring jakości wód podziemnych wykonywany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o jakości wód podziemnych, śledzenie jej zmian oraz sygnalizacja zagrożeń na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Badania wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w ramach monitoringu regionalnego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W ramach monitoringu krajowego wykonywany jest monitoring stanu chemicznego wód podziemnych. Przedmiotem monitoringu są zwykłe (słodkie) wody podziemne występujące w  jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego.

Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych wykonywany jest w formie monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego.  

Badania wód realizowane są w oparciu o wieloletnie programy  monitoringu środowiska. Aktualnie podstawą prowadzenia badań jest „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015”.

Szersze informacje na temat monitoringu krajowego wód podziemnych oraz wykonanych ocen jakości wód można uzyskać na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w Szczecinie.

 W ramach monitoringu regionalnego wykonywane są badania jakości wód podziemnych na obszarach zagrożonych związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN), z uwzględnieniem rozporządzeń dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Celem badań jest ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami ze źródeł rolniczych.

Takim obszarem w województwie zachodniopomorskim jest obszar w zlewni rzeki Płonia (OSN nr 18), wprowadzony rozporządzeniem Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r.).

Ponadto w ramach monitoringu regionalnego wykonywane są badania jakości wód podziemnych na terenach wokół 20 mogilników zlikwidowanych w województwie w latach 2010-2011. Celem badań jest ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych metalami ciężkimi oraz pestycydami. 

Badania wód realizowane są w oparciu o wieloletnie programy  monitoringu środowiska. Aktualnie podstawą prowadzenia badań jest „Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015” p. 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód

  Wybór punktów pomiarowych, zakres badanych parametrów, częstotliwość poboru prób, sposób wykonania oceny  oraz udostępnienie wyników i ocen określają poniższe akty prawne:

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232) – art. 25.;
  • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) – art. 38a ust.1, art. 47, art. 155a, art.155b;
  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.z dnia 31 grudnia 2002r. Nr 241, poz. 2093);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i  sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2008r. Nr 143, poz. 896);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z dnia 29 listopada 2011r. Nr 258 poz. 1550);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 1558);
  • rozporządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 19 czerwca 2012 r. poz. 1398);
  • rozporządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2012 r. poz. 2069);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 227, poz.1485).