W latach 2013-2015 w województwie zachodniopomorskim będzie utrzymany dotychczasowy system oceny jakości powietrza w oparciu o: ciągłe pomiary automatyczne, systematyczne pomiary manualne, pomiary wskaźnikowe SO2, NO2 i benzenu (metoda pasywna) oraz w oparciu o techniki modelowania.

Ocenie jakości powietrza podlegać będą następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen (C6H6), tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia zawarte w pyle PM10 - ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (BaP). Większość wykonywanych pomiarów stanowi kontynuację programu pomiarowego z lat poprzednich.

Program pomiarowy obejmuje substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), ustalone zostały kryteria oceny jakości powietrza (poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celu długoterminowego). WIOŚ w Szczecinie będzie kontynuował uruchomione w 2011 r. automatyczne pomiary amoniaku i manualne pomiary formaldehydu w punkcie w Szczecinku przy ul. Przemysłowej, biorąc pod uwagę specyficzne źródła tych zanieczyszczeń zlokalizowane na obszarze miasta.

W latach 2013-2015 pomiary automatyczne zanieczyszczeń powietrza prowadzone będą przez WIOŚ w sześciu punktach w województwie: trzy stacje w Szczecinie, jedna stacja w Koszalinie, w Widuchowej (powiat gryfiński) i w Szczecinku (powiat szczecinecki).

24-godzinne pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 prowadzone będą na siedmiu stacjach manualnych (trzy stacje w Szczecinie, dwie w Szczecinku, jedna stacja w Koszalinie i jedna w Widuchowej). Na sześciu z tych stacji w pyle PM10 oznaczany będzie benzo(a)piren, a na trzech z nich metale: ołów, arsen, kadm i nikiel (Wyniki pomiarów BaP i metali).

24-godzinne pomiary stężeń pyłu PM2,5 prowadzone będą na czterech stacjach manualnych w województwie (w Szczecinie, w Koszalinie, w Szczecinku i w Myśliborzu).

W latach 2013-2015 w 19 punktach w województwie (na obszarach, gdzie brak jest innych pomiarów) prowadzone będą pomiary pasywne SO2 i NO2, a w trzech punktach (w Szczecinie, w Koszalinie i w Choszcznie) pomiary pasywne benzenu.

Lokalizację stacji automatycznych, manualnych i pasywnych oraz zakres prowadzonych w latach 2013-2015 pomiarów przedstawiono w opracowaniu „Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015” w 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza.