Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008) niezbędne jest wzmocnienie systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

WIOŚ w Szczecinie wykonuje coroczne prace związane z obliczeniami modelowymi, w oparciu o wymaganą inwentaryzację emisji. Obliczenia dostarczają istotnych informacji o występujących stężeniach zanieczyszczeń w układzie przestrzennym na obszarze stref gdzie nie były prowadzone pomiary. Uzyskany w wyniku obliczeń modelowych przestrzenny rozkład stężeń zanieczyszczeń objętych ocenami pozwala na wskazanie obszarów, na których mogą występować przekroczenia poziomów kryterialnych.

Obliczenia wykonywane są za pomocą modeli CALMET/CALPUFF. Wykorzystywany jest również mezoskalowy model meteorologiczny WRF (The Weather Research and Forecasting Model), zaprojektowany do symulacji i prognozowania cyrkulacji atmosferycznej. W obliczeniach uwzględnia się napływ zanieczyszczeń spoza województwa, wpływ dużych źródeł punktowych (wysokość emitora powyżej 30 m) z obszaru województwa oraz emitorów punktowych niskich, emitory komunikacyjne (emisja liniowa) i komunalne (emisja powierzchniowa). Modelowanie prowadzi się w siatkach obliczeniowych: 1x1 km dla obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz 250 x 250 m dla miast powiatowych.

Model poddawany jest weryfikacji przy pomocy wyników pomiarów automatycznych, manualnych i pasywnych. Wymagania dotyczące jakości wyników modelowania określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032).