Zgodnie art. 26 ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś), informacje w zakresie jakości powietrza pozyskiwane są na podstawie badań monitoringowych prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji w powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza na obszarach stref („Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015”) w p. 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza.

W województwie zachodniopomorskim, w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza w latach 2013-2015 będzie realizowanych 5 zadań:

 • pomiary i ocena jakości w tzw. strefach,
 • wspomaganie systemu oceny jakości powietrza metodami modelowania,
 • pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 dla potrzeb określenia krajowego celu redukcji narażenia,
 • monitoring tła miejskiego pod kątem WWA,
 • pomiary chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń na powierzchni ziemi.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Poś, na podstawie wyników pomiarów i obliczeń modelowych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w terminie do 30 kwietnia, wykonuje roczną ocenę jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za poprzedni rok kalendarzowy. Wyniki ocen publikowane są w formie raportów na stronach internetowych WIOŚ (Roczne oceny jakości powietrza). Raporty te WIOŚ przekazuje Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, który opracowuje i wdraża programy ochrony powietrza dla wybranych stref w województwie, w których zanotowano przekroczenia norm jakości powietrza. Informacje dotyczące obowiązujących Programów Ochrony Powietrza w województwie zachodniopomorskim zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podstawę do określenia wymagań dotyczących systemu ocen rocznych, w tym metod ich wykonywania stanowią oceny wieloletnie, które WIOŚ wykonuje zgodnie z art. 88 ustawy Poś przynajmniej raz na 5 lat (tzw. oceny pięcioletnie). Ocena pięcioletnia ma na celu określenie metod jakimi powinny być dokonywane oceny roczne oraz potrzeb w zakresie prowadzenia pomiarów stężeń określonych zanieczyszczeń powietrza. Ostatnia ocena pięcioletnia dla województwa zachodniopomorskiego wykonana została w 2010 r.. W roku 2014 zostanie wykonana kolejna ocena pięcioletnia.

Podstawę wykonywanych pomiarów i ocen jakości powietrza stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1030);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485).