logo GeoPomerania

Celem monitoringu pól elektromagnetycznych są obserwacje zmian poziomu wartości charakteryzujących pola elektromagnetyczne wytwarzane w sposób sztuczny przez stacje nadawcze (radiowe i telewizyjne) oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Celem tych obserwacji jest ochrona przed wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości normatywne, zdefiniowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do wykonywania w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zadań związanych z okresowymi badaniami poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645) oraz do prowadzenia rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W latach 2013 – 2015 kontynuowane są pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego pomiary zostaną wykonane w 135 punktach pomiarowych – po 45 punktów pomiarowych w danym roku kalendarzowym w miejscach dostępnych dla ludności tj. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach wiejskich.

Monitoring pól elektromagnetycznych realizowany jest poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, dla terenów dostępnych dla ludności. Pomiary wykonywane są raz w roku i powtarzane co trzy lata.

Ocenę poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie własnych pomiarów monitoringowych i kontrolnych oraz wyników z pomiarów wykonywanych przez inne upoważnione jednostki (w tym wyniki z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonywanych przez prowadzących instalację oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 122 a. ustawy Prawo ochrony środowiska).

Podstawę wykonywanych pomiarów i ocen stanowią poniższe akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska  z 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  (Dz. U. Nr 221, poz. 1645);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485);

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” (Dz. U. poz. 1584);
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późń. zm.).