Podstawowe źródło danych w zakresie odpadów stanowi baza wojewódzka, prowadzona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz system statystyki publicznej Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Stan gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego prezentowany jest również w oparciu o dane WIOŚ w Szczecinie gromadzone w ramach działalności kontrolnej oraz informacje o składowiskach i instalacjach termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, gromadzonych w  bazach: Składowiska i Spalarnie.

W ramach regionalnego monitoringu, WIOŚ w Szczecinie prowadził badania wód podziemnych wokół zlikwidowanych mogilników. Celem monitoringu jest określenie aktualnego stanu wód podziemnych oraz zmian w stosunku do badań przeprowadzonych po likwidacji obiektów.

Dla potrzeb oceny gospodarki odpadami w województwie gromadzone są również informacje dotyczące monitoringu składowisk, które corocznie przesyłane są przez zarządzających składowiskami (zgodnie z art.124 ust. 5 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – Dz.U. z 2013 r. poz. 21) w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).