logo GeoPomerania

Celem monitoringu hałasu jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem realizowanej poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie jak: mapy akustyczne, pozwolenia, programy ochrony środowiska, w tym programy ochrony środowiska przed hałasem oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła hałasu lub minimalizujące ich oddziaływanie. Pomiary oraz oceny pozwalają na wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działanie naprawcze.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, w ramach drugiego etapu mapowania, sporządzone zostały mapy akustyczne dla 30 odcinków dróg krajowych, 2 odcinków linii kolejowych oraz dla Koszalina. Nie została wykonana natomiast mapa akustyczna dla Szczecina. Rok po opublikowaniu map akustycznych, na terenach, dla których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powinny powstać programy ochrony środowiska przed hałasem. Program taki opracowany został dla Koszalina. Natomiast w odniesieniu do linii kolejowych, w kwietniu 2013 r, opracowana została przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualizacja mapy, zważywszy na wprowadzenie w 2012 r. nowych zwiększonych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Za sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny stanu klimatu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Natomiast dla obszarów objętych ustawowym obowiązkiem wykonania map akustycznych, dane z map są gromadzone i przechowywane w rejestrze zawierającym informacje o stanie akustycznym środowiska

Program pomiarowy monitoringu hałasu obejmuje pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego na terenach, na których nie wykonuje się strategicznych map akustycznych.

Pomiary hałasu drogowego wykonywane są corocznie w 10 punktach. Mierzone są równoważne poziomy dźwięku, na podstawie których w 6 punktach wyznaczane są długookresowe poziomy dźwięku.

W 2014 roku monitoring hałasu komunikacyjnego wykonywany jest w Kaliszu Pomorskim, Cedyni i Barlinku.

W każdej z tych miejscowości pomiary wykonywane są automatycznymi stacjami monitorowania hałasu przez około 5 dni w tygodniu, w porze wiosennej i porze jesienno-zimowej.

Pomiary hałasu przemysłowego prowadzone są w ramach działań kontrolnych Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie.

 

Ocena

WIOŚ w Szczecinie dokonuje corocznie oceny stanu akustycznego środowiska na terenie województwa na podstawie:

 • wyników pomiarów własnych (monitoringowych i kontrolnych), w tym poprzez wykonanie map akustycznych,
 • wyników pomiarów wykonywanych przez zarządzających drogą, linią kolejową, portem, lotniskiem i starostów,
 • wyników pomiarów hałasu wykonywanych przez prowadzących instalację.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, z późn. zm.), art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 177 i 179;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 500);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” (Dz. U. poz. 1584);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485);
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późń. zm.).

-        ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, z późn. zm.), art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 177 i 179,