Sposób wykonania pomiarów monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).


Monitoring pól elektromagnetycznych realizowany jest poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w środowiska w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.


Pomiary wykonuje się w sposób nieprzerwany przez 2 godziny z częstotliwością próbkowania co najmniej jednej próbki co 10 sekund, pomiędzy godzinami 10.00 a 16.00 w dni robocze, w temperaturze nie niższej niż 0°C, przy wilgotności względnej nie większej niż 75%, bez opadów atmosferycznych.


Pomiary wykonywane są miernikami:

  1. PMM8053A – wyposażony w sondę pola elektrycznego EP 300 (zakres mierzonych częstotliwości 100 kHz - 3 GHz, zakres mierzonego natężenia pola elektrycznego 0,1 V/m – 300 V/m);
  2. Narda NBM-550 – wyposażony w sondę pola elektrycznego EF 0391 (zakres mierzonych częstotliwości 100 kHz - 3 GHz, zakres mierzonego natężenia pola elektrycznego 0,2 V/m – 320 V/m).

Normy środowiskowe w celu ochrony ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!