logo GeoPomerania

Pomiary poziomu emisji hałasu wykonywane są przy pomocy stacji automatycznej monitorowania hałasu, przy równoczesnym pomiarze warunków meteorologicznych oraz pomiarze struktury i natężenia ruchu komunikacyjnego. Jako dane pomocnicze rejestrowany jest także obraz wideo i sygnał audio z kamery przemysłowej.

 

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 288, poz. 1697).

 

Lokalizacja punktu ustalana jest indywidualnie dla każdego pomiaru. Mierniki w chwili wykonywania pomiarów powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacji. Przed pomiarem wykonywana jest kalibracja mierników za pomocą kalibratora posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania. Do pomiarów stosuje się stałą czasową FAST1 i charakterystykę korekcyjną A2.


Pomiary prowadzone są nieprzerwanie przez kilka dób pomiarowych (od 3 do 7) przy równoczesnej rejestracji parametrów akustycznych co 1 sekundę i parametrów poza akustycznych (meteo i natężenie ruchu) co 1 minutę.
Do obliczeń równoważnego poziomu hałasu wybiera się pomiary zapewniające najbardziej stabilne warunki w czasie rozprzestrzeniania się dźwięku z dodatnią składową prędkości wiatru od źródła do punktu pomiarowego, takie jak:

  • prędkość wiatru 0 - 5 m/s określona na wysokości położenia najwyższego punktu obserwacji,
  • brak silnej inwersji temperaturowej przy gruncie,
  • temperatura powyżej –5 °C,
  • brak opadów atmosferycznych.

Dla pomiarów długookresowych minimalny czas trwania badań na danym obszarze wynosi około 6 dób, z czego:

  • 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu – w okresie wiosennym,
  • 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu – w okresie jesiennym,
  • opcjonalnie 1 doba w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu – w okresie letnim.

Długookresowe wartości wskaźników LDWN wyznaczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215 poz. 1414), według wzoru:

metodyka-halas-wzor

gdzie:

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

LD długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800).

LW – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200).

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

Mapy akustyczne opracowywane są w oparciu o zalecane tymczasowe metody oceny hałasu w środowisku opisane w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, z wykorzystaniem wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Do przeprowadzenia obliczeń propagacji hałasu w środowisku wykorzystywany jest program LIMA Environmental Noise Calculation and Mapping Software.

 


1 Stała czasowa FAST – stała równa 125 ms, opisująca szybkość reakcji miernika na zmianę poziomu dźwięku.

2 Charakterystyka korekcyjna A – charakterystyka odpowiadająca krzywej progu słyszenia człowieka odzwierciedlająca małą wrażliwość na niskie częstotliwości, zaprojektowana do pomiaru niskich poziomów dźwięku.