logo GeoPomerania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie posiada w swojej strukturze organizacyjnej dwa laboratoria: Laboratorium w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie.


Laboratoria pobierają próbki i wykonują badania wód powierzchniowych płynących i stojących, wód podziemnych, wód opadowych, ścieków, gleb, odpadów, imisji i emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz pól elektromagnetycznych.


Aktualnie oba laboratoria posiadają Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji:
    •    Laboratorium w Szczecinie – Certyfikat Akredytacji Nr AB 177 ważny do 15 lipca 2013 r.,
    •    Laboratorium Delegatury w Szczecinie – Certyfikat Akredytacji Nr AB 141 ważny do 9 listopada 2011 r.

Szczegółowy zakres akredytowanych badań znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).
Zakresy badań laboratoriów są wciąż rozszerzane, stosownie do zmieniającego się programu monitoringu oraz zapotrzebowania na poszczególne badania i pomiary.


Zakresy akredytacji obu laboratoriów ulegają również systematycznemu rozszerzaniu, dążąc do objęcia akredytacją wszystkich wykonywanych badań.